The Japan Association of Microscopic Dentistry

Introduction

Day1:Friday,April 20
 Ryosuke Fuchigami
(hyogo)
 Hiroki Isozaki
(Kagawa)
 Toshihiko Shirai
(Osaka)
 Kuniaki Yamada
(kyoto)

Day2:Saturday,April 21
 Yoshifumi Kinomoto
(Osaka)
 Masaki Shimono
(Tokyo Dental College)

 Nobuyuki Ishii
(Kanagawa Dental University)
Jun Mitsuhashi
(Tokyo)
 Yoshiaki Sakurai
(Tokyo)
 Yoshihiro Sugawara
(The Nippon Dental University Niigata )
Hideyuki Izumi
(Shiga)
 Minoru Kobayashi
(Osaka)
 Toshinori Tanaka
(Tokyo)
 Kenji Matsunaga
(Ishikawa)

Day3:Sunday,April 22

 Takeshi Inamoto
(Osaka Dental University )
 Noriko Takahashi
(Hyogo)
 Mami Ohno
(Osaka)
 Nami Katayama
(Kyoto)

 Kotaro Nakata
(Kyoto)
 Tai Gega
(Osaka)
 Shu Abe
(Tokyo)
 Yoshiaki Katsube
(Osaka)
 Toshihisa Matsukawa
(Nara)
 Kiyotaka Shibahara
(Fukuoka)
 Masaru Ogawa
(Gunma University)
   


poster

Please click a poster
Please contact 2018osaka@kenbikyoshika.jp Tel & Fax :+81-6-6192-8020

↑ PAGE TOP